• اولتراپرو

  • استپلر خطی برشی جدید NTLC

  • تروکار

  • چسب پوستی درماباند

  • (Echelon Flex) استپلر قابل انعطاف لاپاراسکوپی خطی برشی

  • فیلم های ماموگرافی

  • سوزن های جراحی

  • فیکس کننده مش

  • (PPH03) استپلر حلقوی پرولپس رکتوم