ویکریل رپید (VICRYL rapide)

نخ ویکریل رپید (نخ چند رشته ای از جنس پلی گلاکتین 910)

- بافته شده (انعطاف و گره پذیری بهتر)
- دارای پوشش (عبور راحت از بافت و گره پذیری راحتتر)
- مصنوعی (کمترین واکنش بافتی)
- قابل جذب (جذب از طریق تجزیه در آب میان بافتی (هیدرولیز) صورت می گیرد. جذب آن 42 روزه کامل می شود وهمیشه قابل اعتماد و قابل  پیش بینی است.)