پرولن (PROLENE)
(نخ پرولن (نخ تک رشته ای از جنس پلی پروپیلن
:ویژگی ها
(غیر قابل جذب (حتی در حضور عفونت، این نخ استحکام کششی دائمی در بافت را تأمین می کند
(سطحی فوق العاده صاف و صیقلی (برای عبور راحت نخ از بافت
(تک رشته ای (سطح صاف و صیقلی این نخ ها امکان رشد باکتری را محدود می کند
(مصنوعی (حداقل واکنش بافتی
(قابل انعطاف(برای گره پذیری راحت و آسان