مش مرسیلن (MERSILENE MESH)
  (MERSILENE MESH) مش مرسیلن 

مشی از جنس رشته های پلی استر