ممانعت کننده چسبندگی اینترسید (INTERCEED)
ممانعت کننده چسبندگی اینترسید جهت جلوگیری از ایجاد چسبندگی پس از اعمال جراحی زنان، مورد استفاده قرار می گیرد.