کانتور CONTOUR
می دانیم که دسترسی به نقاط پایین لگن بسیار سخت است و آزاد سازی در این اعمال بسیار دشوار می باشد. این استپلر امکان آزادسازی تومورهای انتهای لگن حتی در لگن های تنگ مردانه را فراهم می سازد.استپلر خطی برشی کانتور 4 ردیف Staple روی بافت باقی می گذارد و بین ردیف 3 و 4 را قطع می کند که این امر نیاز به استفاده از Clamp و Scalpel را از بین می برد. این استپلر در فضای 3cm، خط منگنه ای به طول 4cm از خود باقی می گذارد.