مونوکریل (MONOCRYL)
نخ مونوکریل (نخ تک رشته ای از جنس پلی گلیکاپرون 25)

ویژگی ها:
- تک رشته ای (عبور راحت از بافت)
- مصنوعی (کمترین واکنش بافتی)
- قابل جذب (جذب از طریق تجزیه در آب میان بافتی(هیدرولیز). جذب کامل نخ بین 90 تا 120 روز اتفاق می افتد.)