سیلک (MERSILK)
نخ مرسیلک
(نخ چند رشته ای از جنس ابریشم)

طبیعی
غیر قابل جذب