مرسیلن (MERSILENE)
نخ جراحی مرسیلن
(نخ چند رشته ای و تک رشته ای از جنس پلی استر)

تک رشته ای و چند رشته ای
غیر قابل جذب
مصنوعی