خطی برشی نسل قدیم(TLC)

   TLC نسل قدیم خطی برشی های اتیکون با قابلیت برش و دوخت همزمان جهت استفاده برای آزادسازی، جداسازی و آناستاموز بافتی طراحی شده