پی دی اس (PDS)

نخ جراحی PDS (نخ تک رشته ای از جنس پلی دیوکسانون)

  • تک رشته ای (عبور راحت از بافت )
  • مصنوعی (کمترین واکنش بافتی )
  • قابل جذب جذب از طریق تجزیه در آب میان بافتی(هیدرولیز) است و بین 182 تا 238 روز، جذب این نخ کامل می شود.