مش اولتراپرو (ULTRAPRO)

مش اولتراپرو (ULTRAPRO)

مش تک رشته ای، سبک وزن و نیمه جذبی برای تقویت دیواره شکمی است.