فیکس کننده مش (Securestrap)
  .فیکس کننده مش کمپانی اتیکون، 5 میلی متری، قابل جذب است و با نام تجاری "سکیوراسترپ" ارائه می شود