اتیلون (ETHILON)
نخ جراحی نایلون با نام تجاری اتیلون (نخ تک رشته ای از جنس پلی آمید 6 یا 6/6)

تک رشته ای
مصنوعی
غیر قابل جذب