فیزیومش ( PHYSIOMESH)
 مش ویژه فتق های داخل شکمی کمپانی اتیکون است. این مش ها قابلیت استفاده شدن در جراحی های باز و لاپاروسکوپی را دارد.

این مش ترکیبی از یک مش پرولن، دو فیلم مونوکریل، یک فیلم پی دی اس و یک فیلم مارکر پی دی اس تشکیل یافته است - 
فیزیومش اتیکون خاصیت نیمه جذبی دارد که با جذب منوکریل، باعث باقی ماندن یک مش از جنس پلی پروپلین تک رشته ای با منفذهای درشت می شود که با جداره شکمی مطابقت دارد -