سیم استیل ضد زنگ ( STEEL WIRE)
(سیم استیل ضد زنگ (تک رشته ای و چند رشته ای

تک رشته ای و چند رشته ای
غیر قابل جذب