استپلر خطی برشی اشلون (ECHELON FLEX Stapler )
 استپلر خطی برشی جراحی لاپاراسکوپی اشلون (ECHELON)، دستگاهی است که دارای مشخصات زیر می باشد:

1. این استپلر قادر به ایجاد شش ردیف منگنه (به صورت یکنواخت) بوده که بین ردیف سوم و چهارم توسط تیغه برش داده می شود.
2. استپلر خطی برشی اشلون دارای سایزهای کاتریج  45،60 بوده که هر یک در انواع مستقیم ((Straight و قابل انعطاف (Flex) و هم چنین دارای طول های استاندارد و کوتاه (جهت اعمال توراکس) وبلند می باشد.