استپلر حلقوی CDH
استپلر حلقوی اتیکون در حالیکه یکبار مصرف می باشد در مجاری گوارشی یک بیمار با ضخامتهای بافتی مختلف بکار می رود. برای همین استپلر حلقوی اتیکون شما را قادر می سازد تا ارتفاع پایه منگنه را متناسب با ضخامت بافت بین 1 میلی متر تا 5/2 میلی متر تنظیم کنید.
استپلر حلقوی اتیکون نشانگر کنترل فشردگی بافتی دارد که میزان فشردگی بافت با ضخامتهای مختلف را در موقعیتهای مختلفی اندازه گیری می کند.
با اعمال مقدار فشار لازم متناسب با ضخامت بافتی مورد نظر توسط استپلر حلقوی اتیکون می توان آناستوموزهای مختلفی را ایجاد کرد.
در هنگام شلیک نهایی استپلر، کنترل فشردگی بافتی و تنظیم بسته شدن پایه های منگنه ها با ارتفاعهای متفاوت اجازه می دهد منگنه ها به صورت یکنواخت و یکپارچه در یک ارتفاع تنظیم شده یکسان، برروی بافت بسته شود. پس از آن منگنه های فرم گرفته با فشار تنظیم شده، متناسب با ضخامت بافت آناستوموزی بدون خونریزی و با خونرسانی خوب که به ترمیم بافت کمک می کند را ایجاد می کند.