درماباند (Dermabond)

درماباند
چسب پوستی موضعی

با استفاده از چسب درماباند هم زمان محل برشهای جراحی را بسته و از آن محافظت کنید.